[Testo] Awa Odori (bozze di lavoro) Awa Odori
[Testo] Awa Odori (Solo Opera) Awa Odori
[Testo] Awa Odori Awa Odori
[Testo] 油絵 Oil painting 油絵 Oil painting
[Testo] 版画 Woodblock print 版画 Woodblock print
[Testo] 水彩 Watercolor 水彩 Watercolor
[Testo] 軸 Hanging scroll 軸 Hanging scroll
 1